Αυτοματισμός κτιρίου

Κοινοποίηση σε άλλους

Γλωσσάριο

Οι σημαντικότερες έννοιες του αυτοματισμού κτιρίου

Διεύθυνση: Προϋπόθεση για την επικοινωνία των συσκευών εντός ενός συστήματος διαύλου.

Κινητήρας (Actuator):  Μετατρέπει ηλεκτρικά σήματα ενός συστήματος ελέγχου σε -συνήθως- μηχανικό έργο, π.χ. πίεση και ροή.

BACnet: Διεθνώς τυποποιημένο στάνταρ, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, για την επικοινωνία δεδομένων σε συστήματα αυτοματισμού κτιρίων (ISO 16484-5).

Baud: Μονάδα ταχύτητας για τη σειριακή μετάδοση δεδομένων. Παράδειγμα: 9600 Baud = 9600 Bit/s.

Bit: Η ελάχιστη μονάδα πληροφοριών, γνωρίζει δύο μόνο καταστάσεις: Μηδέν (0) ή Ένα (1), βλέπε επίσης: Byte

Bus: Σύστημα διαύλου επικοινωνίας για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφόρων εξαρτημάτων υλικού εξοπλισμού.

Byte: Μονάδα πληροφοριών, αποτελούμενη από 8 Bit

CAN: Σειριακό σύστημα διαύλου, αρχικά δημιουργημένο για τα αυτοκίνητα, το οποίο χρησιμοποιείται πολύ και στην τεχνολογία αυτοματισμού.

CANopen: Επέκταση του προτύπου CAN με την προσθήκη ορισμών για εφαρμογές, αρχείων ηλεκτρονικών φύλλων δεδομένων και προφίλ. Απλοποιεί την ενσωμάτωση του συστήματος και εκπονήθηκε από την Ένωση CAN σε Αυτοματισμούς (CiA).

Facility Management (διαχείριση εγκαταστάσεων)
: Συνολική εξέταση κτιρίων, εγκαταστάσεων και λειτουργικών διαδικασιών, με στόχους τη μόνιμη μείωση των δαπανών για τη λειτουργία και τη διαχείριση, τη μεγαλύτερη ευελιξία των πάγιων εξόδων, τη διασφάλιση από τεχνικής πλευράς της λειτουργικής διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της αξίας των κτιρίων και των εγκαταστάσεων.

Gateway (πύλη): Συσκευή που μετατρέπει τα πρωτόκολλα των διαφορετικών συστημάτων διαύλου, καθιστώντας έτσι δυνατή τη σύνδεση διαφορετικών δικτύων. Τα δεδομένα προς μετάδοση πρέπει να οριστούν ξεχωριστά για την κάθε εφαρμογή (βλέπε επίσης Router).

Αυτοματισμός κτιρίου: Ο αυτοματισμός κτιρίου χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Στο επίπεδο πεδίου, το επίπεδο αυτοματισμού και το επίπεδο διαχείρισης. Το κέντρο ελέγχου βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο, το επίπεδο διαχείρισης.

Μονάδα IF: Μονάδα προς ενσωμάτωση για τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών αντλιών με αναλογικές και ψηφιακές διεπαφές.

Μονάδα IR
: Υπέρυθρη διεπαφή για την ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα σε ηλεκτρονικές αντλίες και σε μια συσκευή τηλεχειρισμού και δάγνωσης.

Stick IR: Υπέρυθρη διεπαφή με σύνδεση USB για την ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα σε ηλεκτρονικές αντλίες και έναν Η/Υ.

LON: Ανοικτό σύστημα επικοινωνίας διαύλου ανεξαρτήτως κατασκευαστή, κυρίως για τον αυτοματισμό κτιρίου.

Master/Slave: Δίαυλος επικοινωνίας, στην οποία ένας υπερκείμενος σταθμός (Master) ελέγχει την επικοινωνία με τους άλλους συνδρομητές (Slaves). Βλέπε επίσης: Multimaster.

Modbus Πρωτόκολλο επικοινωνίας βασισμένο σε αρχιτεκτονική Master/Slave. Ως μέσα μετάδοσης χρησιμοποιούνται τα δίκτυα Ethernet και RS485. Πολύ διαδεδομένο στη βιομηχανία και στα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων.

Multimaster: Ενεργή πρόσβαση πολλών συνδρομητών (Master) σε ένα δίαυλο. Σημαντική ιδιότητα για τη δημιουργία ενός δικτύου με κατανεμημένη νοημοσύνη.

Προαιρετικά δομοστοιχεία: Μονάδες για την επέκταση του εύρους λειτουργιών ή την προσθήκη διεπαφών σε προϊόντα της Wilo. Στις αντλίες χρησιμοποιούνται αντιστοίχως τα IF modules.

PDA: Personal Digital Assistant Μικρός Η/Υ με βυσματικό σύστημα (SDIO) για κάρτες μνήμης ή άλλα εξαρτήματα υλικού εξοπλισμού. Αποτελεί μια από τις βάσεις για την επικοινωνία υπέρυθρων ακτινών (IR) με τις ηλεκτρονικές αντλίες της Wilo.

PLR: Πρωτόκολλο αντλιών για την ψηφιακή επικοινωνία με ηλεκτρονικές αντλίες της Wilo για την ένταξή τους στον αυτοματισμό κτιρίου.

Profibus: Βιομηχανικός δίαυλος δεδομένων με ικανότητες επικοινωνίας Multimaster.

Router : Συσκευή που αναμεταδίδει μηνύματα μεταξύ διαφορετικών δικτύων. Για την εφαρμογή πρέπει να οριστούν μόνο οι παράμετροι επικοινωνίας και όχι τα μεμονωμένα δεδομένα προς μετάδοση (βλέπε επίσης Gateway).

RS232: Σειριακή διεπαφή δεδομένων μεταξύ υπολογιστή και π.χ. εκτυπωτή ή οθόνη.

RS485: Βιομηχανική σειριακή διεπαφή διαύλου. Πλατφόρμα υλικού εξοπλισμού για διάφορα συστήματα διαύλου.

Μετατροπέας διεπαφής (DigiCon)
: Συσκευή με ικανότητα διαύλου, η οποία μετατρέπει τα δεδομένα από μια διεπαφή για μια άλλη.

Μονάδα διεπαφής: Βλέπε Μονάδα IF

Αισθητήρας: Τεχνικό εξάρτημα, το οποίο μετατρέπει ορισμένα φυσικά μεγέθη, όπως π.χ. πίεση και ροή, σε ηλεκτρικά σήματα.

Κοινοποίηση σε άλλους

Γλωσσάριο

Pioneering for You